Regulamin sklepu internetowego


§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy www.ethos-worldwide.com dostępny pod adresem internetowym
www.ethos-worldwide.com prowadzony jest przez Kacper Leżański prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą ETHOS Kacper Leżański wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 7372235625 REGON 523409537
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i
tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ETHOS
Kacper Leżański wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) NIP 7372235625 REGON 523409537
2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.ethos-worldwide.com
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.
12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się
też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy:
Mszana Dolna 34-730
Ul.Krakowska 59
2. Adres e-mail Sprzedawcy: contact.ethosworldwide@gmail.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy:793158585
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 68 1020 3453 0000 8502 0353 4856
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach roboczych z wyłaczeniem
dni wolnych od pracy w godzinach 11:00:16:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową akceptującą
pliki typu cookies oraz obsługującą język programowania JavaScript
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu
Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
następujących danych: imię,nazwisko,kraj dostawy,adres (ulica, numer domu, numer lokalu,
miejscowość, kod pocztowy, kraj) adres email,numer telefonu,sposób dostawy,sposób
płatności,
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
(lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać
dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
wiadomości e-mail,
6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
b. Przesyłka do punktu odbioru
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pobraniem
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatności elektroniczne
d. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują
się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z
chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z
zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas
składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość
żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po
skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
kartą płatniczą 3dni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem 3dni od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży,
9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie ) są wskazywane Klientowi w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy
4.Zamówienia Pre-order nie podlegają zwrotowi
5. Prawo odstąpienia od umowy Konsument wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy
oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu i wypełniony skan powinien
przesłać drogą elektroniczną na adres email contact.ethosworldwide@gmail.com z tytułem
mail “ZWROT” oraz “NR ZAMÓWIENIA”
W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w ciągu 14 dni
od dnia odstąpienia od umowy na adres:
ETHOS Kacper Leżański
34-730 Mszana Dolna
Ul.Krakowska 59
Nr tel. 793158585
Email: contact.ethosworldwide@gmail.com
Paczka powinna mieć przyklejoną kartkę z napisem ZWROT oraz w środku powinien być zalączony
uzupełniony ręcznie formularz zwrotu
1. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został
użyty przez Konsumenta w czasie transakcji chyba, że konsument zgodzi się na inne
rozwiązanie
2. Zwrot płatności jest dokonywany do 14dni po odebraniu paczki przez Sprzedającego
3. Konsument ponosi koszty wysyłki,paczki pobraniowe nie będą przyjmowane

§ 11

Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej zakupionego u Sprzedawcy towaru
Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej
wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą
towaru.
4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
niniejszego Regulaminu.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
6. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres mailowy
contact.ethosworldwide@gmail.com z tytułem “REKLAMACJA” oraz “NR ZAMÓWIENIA”
W emailu powinnien znajdować się skan podpisanego własnoręcznie formularzu reklamacji który
zawiera:
Dane Konsumenta (imię i nazwisko, adres,e-mail, numer telefonu)
Nazwa produktu
Nr.Zamówienia
Dokładny opis wad produktu
Dane do przelewu
Podpis
A następnie wysłać produkt z dołączonym uzupełnionym formularzem reklamacji w wersji papierowej
na adres:
ETHOS Kacper Leżański
34-730 Mszana Dolna
Ul.Krakowska 59
Nr tel. 793158585
Email: contact.ethosworldwide@gmail.com
Paczka powinna mieć przyklejoną kartkę z napisem REKLAMACJA oraz w środku powinien być
zalączony uzupełniony ręcznie formularz reklamacji
1.Koszty odesłania ponosi konsument, W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca
Konsumentowi koszty wysyłki
2.Rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź na nią wynosi 14 dni od odtrzymania przez Sprzedawcę
produktu
3.Sprzedawca przesyła drogą mailową odpowiedź na reklamację
4.W przypadku gdy dokonanie wymiany na produkt bez wad lub usunięcie wady nie jest
możliwe,Sprzedawca poinformuje Konsumenta o możliwości wymiany na inny produkt lub o
możliwości odstąpienia od umowy.W zależności od wyboru Konsumenta Sprzedawca w ciągu 14 dni
roboczych przesyła Konsumentowi inny produkt lub zwraca cenę za wadliwy produkt

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń.