Polityka prywatności

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i
przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym przede wszystkim z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO. Przetwarzając dane, Administrator
zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla
osób, których dane dotyczą.

 

§ 1 INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

 

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora, w tym także danych przekazanych przez klientów strony
internetowej www.ethos-worldwide.com (dalej jako: „Strona”) oraz opisuje zasady
przetwarzania przez nas informacji na Państwa temat, czyli tzw. Plików Cookies.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kacper Leżański prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą ETHOS Kacper Leżański wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 7372235625 REGON 523409537
3. Możecie Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, pisząc na adres
mailowy contact.ethosworldwide@gmail.com pod adresem naszej siedziby 34-730 Mszana
Dolna ul.Krakowska 59 oraz pod nr. Telefonu 793 158 585

 

§ 2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i zakresach:

1. Potencjalni klienci, w tym subskrybenci newsletter, osoby do których kierujemy nasze treści
marketingowe, użytkownicy naszych portali społecznościowych
- dane (imię, nazwisko, adresy do kontaktu, nr telefonu) przetwarzane są w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego
przede wszystkim na marketingu swoich produktów i usług, promowania marki, prowadzeniu
portali społecznościowych. W przypadku pozyskiwania od Państwa, zgód dane będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (w formie kontaktu telefonicznego,
przesłania wiadomości e-mail lub w formie sms.Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu możemy przetwarzać Państwa dane także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń,
w celach statystycznych, a także dla ciągłego doskonalenia jakości świadczonych przez nas
usług.
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym, lecz jest konieczne w
celu odpowiedzi na Państwa zapytania np. w formularzu kontaktowym.
2. Nasi klienci oraz osoby kontaktowe u klientów:
- dane (najczęściej imię, nazwisko, adresy do kontaktu, nr telefonu, dane dotyczące szczegółów
usługi oraz dane do faktury) przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żądanie klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w przypadku
klientów oraz w przypadku osób kontaktowych wskazanych przez klienta np. w treści umowy - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - z uwagi na nasz uzasadniony interes. Państwa dane jako
naszych klientów są przetwarzane także w celu realizacji spoczywających na nas obowiązków
prawnych np. prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej itp. wówczas
czynimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie przez Państwa w/w danych jest
niezbędne w celu prawidłowej realizacji przez nas umowy.
3. Prowadzenie korespondencji e-mailowej
- przekazane przez Państwa dane (najczęściej imię, nazwisko, adres do kontaktu), w przypadku
skierowania do nas korespondencji e-mailowej są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i
załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. W takim przypadku podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Podanie przez Państwa w/w danych jest niezbędne w celu
odpowiedzi na skierowaną do nas korespondencję.
4. Osoby odwiedzające naszą stronę internetową:
- informujemy Państwa, że podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe
informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny
adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu
operacyjnego; od użytkowników naszej strony www, mogą być także gromadzone dane
nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
czynnościach, podejmowanych na Stronie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu
korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych
usług.
5. Składający reklamacje
- podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co jest uzasadnionym interesem administratora, ale też
konieczne w celu realizacji nałożonych na administratora obowiązków prawnych tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie przez Państwa danych w zakresie określonym przepisami
prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

 

§ 3 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe wyłącznie w przypadku, jeśli jest to
niezbędne do realizacji celów przetwarzania: podmiotom świadczącym dla nas usługi
informatyczne tj. dostawcom usług hostingowych, dostawcom oprogramowania
umożliwiającego prowadzenie strony, upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy
odpowiadać będą na Państwa zapytania wygenerowane za pomocą formularza kontaktowego.
Ponadto możemy przekazać Państwa dane wspomagającym naszą działalność firmom
doradczym, audytorskim, a także prawniczym, przedsiębiorstwom kurierskim, bankom, ZUS, US -
w ramach spoczywających na Administratorze obowiązkach prawnych.

 

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia (chyba, że na Administratorze będzie spoczywał obowiązek
ich dalszego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania Użytkownika:
a) Dostęp do danych – art. 15 RODO.
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f) Sprzeciw – art. 21 RODO
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 2 należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: contact.ethosworldwide@gmail.com
4. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca,
spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie
miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

§ 5 PLIKI COOKIES

 

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
a) „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania
ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany
oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie
rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk
korzystania ze strony.
5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie.
7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Informacja dla wybranych, najpopularniejszych przeglądarek:
a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac,
    https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
c) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics tj. usługi analizy internetowej
udostępnianej przez Google Ireland Limited (poniżej: Google). Google Analytics używa plików
cookie (zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego,
typu przeglądarki). Użytkownik ma prawo uniemożliwić przechowywanie plików cookie za
pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki.

 

§ 6 OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w
przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na
podstawie uzasadnionego interesu Administratora - dane przetwarzane są przez okres
umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej
wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i
wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania
danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu
przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

§ 7 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (dalej EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez dostawcę
oprogramowania do obsługi sklepu internetowego dane Państwa mogą trafić poza EOG. Będą to
jednak wyłącznie państwa, które zapewniają adekwatny stopień ochrony na podstawie decyzji
Komisji Europejskiej, a w przypadku państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony,
wyłącznie w przypadku zapewnienia przez nich odpowiednich zabezpieczeń, w tym m. in. na
podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub
wiążących reguł korporacyjnych.

 

§ 8 ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

 

Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany
w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać
jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to
istotnie wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.